Page navigator: . Home . Paddler Hostel** . Rules .

Paddler Hostel**
Ubytovanie v Bratislave
Booking
Hostel
Services
Rules
Prices
Location
Travel to us
How far is...
Reviews [Guestbook]

Paddler Club&Cafe
Program
Club&Cafe
Music
Kino
Slide and talk show
Kids

Rent a Boat
Požičovňa kajakov a kanoe
Rent a Boat

Kayak & Canoe Center
Centrum kajakovania a kanoistiky
River Tours
Young Paddlers
Services

Links to visit
Stránky, ktoré vás môžu zaujať
Bratislava
Hostels

All about Paddler
Kontakty a informácie o nás
Contacts
Opening hours
Work with us

Kontakt
)i( s.r.o.
Dunajska 39
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421-2-2060 2020
www.paddler.sk

booking: sorry, hostel is closed and bookings are not accepted

office: info@paddler.sk
Podmienky ubytovania
Rules for staying here
Aký požičaj, taký vráť
Máme radi pekné veci a radi sa s tebou u nás o ne podelíme. Záleží nám na tom, aby si sa u nás cítil dobre, a aby sa mohli cítiť rovnako príjemne všetci, čo prídu po tebe.

Nefajčiarska prevádzka
Celý objekt je nefajčiarským zariadením. Fajčenie je zakázané aj na izbách, oknách, balkónoch a terasách.

Pre fajčiarov máme vyhradené pekné outdoorové priestory ;)

Pokuta za porušenie zákazu fajčenia je 66 EUR.

Všeobecné podmienky pre ubytovanie a služby v Paddler Hostel**
Verzia 20090620

Prevádzka zariadenia a podmienky, ktoré nie sú upravené v tomto texte inak, sa riadia predpismi platnými v Slovenskej republike.

Názov zariadenia:
Paddler Hostel**
Ďalšie názvy prevádzok: Paddler Club & Cafe


Prevádzkovateľ:
PADDLER CLUB, s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava
Zodpovedný zástupca: Branislav Turek
IČO 44550553
IČ DPH SK2022753931

Typ a kategória ubytovacieho zariadenia: Turistická ubytovňa**

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje rezerváciu a objednanie ubytovania alebo služieb v prospech seba alebo v prospech užívateľa.

Užívateľ je fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá je užívateľom služieb alebo ubytovania.

Ubytovanie
Jedno- až 4-posteľové izby so samostatnou kúpeľňou s WC
1 x 4-5-posteľový suite s klimatizáciou, samostatnou kúpeľňou s WC
1 x turistická izba Dorm s 3 posteľami, sprchovým kútom a WC
Možnosť Camp & Bivak, parkovanie s obytným prívesom.

Rezervácia
Rezervácie a objednávky ubytovania prijímame e-mailom, telefonicky alebo spôsobom uvedeným na stránke hostel.paddler.sk
Rezervácia slúži na predbežné objednanie ubytovania a služieb a môže zostať otvorená po dobu nevyhnutnú na potvrdenie, zmenu alebo zrušenie objendávky. Rezervácia je nezáväzný akt.

Potvrdenie objednávky
Prevádzkovateľ má právo pred potvrdením objednávky požadovať uhradenie zálohy vopred. Zmluvný vzťah nastáva v okamihu potvrdenia objednávky, v prípade zálohy v okamihu zaplatenia zálohy najneskôr do lehoty splatnosti.
Potvrdením objednávky sa poskytovateľ zaväzuje k plneniu služieb a objednávateľ sa zaväzuje k úhrade za objendané.

Storno
Storno je možné iba na základe dohody medzi prevádzkovateľom a objednávateľom. Storno musí byť potvrdené písomne najneskôr 1 deň pred začiatkom poskytovania objednaných služieb. Ak stornované ubytovanie alebo služby využije tretí subjekt, prevádzkovateľ je povinný zohľadniť takéto príjmy pri posúdení výšky storno poplatku, v opačnom prípade je objendávateľ povinný zaplatiť 90% storno poplatok z ceny objednaných služieb.

Prepadnutie
Nevyužité poplatky za ubytovanie a služby na ktoré sa nevzťahuje storno podmienka prepadávajú v prospech poskytovateľa.

Pokuty
Za zmluvnú pokutu sú považované nasledovné:
- storno za zrušenie ubytovania,
- prepadnutie nevyčerpanej časti služieb,
- pokuta za fajčenie.
Na pokuty sa v zmysle zákona nevzťahuje DPH.

Agentúry a cestovné kancelárie (agent)
V prípade objednávky ubytovania a služieb prostredníctvom agenta je pre prevádzkovateľa zmluvným partnerom objednávajúci agent. Agent je povinný uskutočniť objednávku v prospech užívateľa riadne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vzťahy medzi agentom a užívateľom.

Check in
Nástup na ubytovanie je možný od 14:00 do 22:00 hodiny. V prípade dohody, je možný Check-In aj skôr.

Check out
Ubytovaní sú povinní uvoľniť izby najneskôr do 10:00. Prekročenie lehoty na Check-Out je spoplatnené vo výške 50% z ceny ubytovanie pri prekročení do 15:00 hodiny.

Obmedzenie alebo zrušenie ubytovania alebo služieb
Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo zrušiť ubytovanie a poskytovanie služieb v prípadoch, keď zo strany ubytovaného dôjde k poškodzovaniu majetku, znečisťovaniu, zakázanej manipulácii (elektrické zariadenia, oheň) alebo porušeniu zákona.
Prevádzkovateľ má právo na nevyhnutný čas zamedziť prístup alebo zadržať osobné veci alebo majetok v prípade, že je dôvodné podozrenie na právo obmedzenia alebo zrušenia ubytovania.

Nočný kľud
Od 22:00 do 6:00 je v ubytovacej časti nočný kľud.

Reklamácie
Reklamácie na stav a kvalitu ubytovania je potrebné podať do 30 minút od Check-In alebo neodkladne po ich vzniku. Reklamácie sa podávajú na recepcii.

Zodpovednosť
Prevádzkovateľ vykonáva bežné opatrenia smerujúce k bezpečnosti hostí.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a straty, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním ubytovania a služieb.
Za osobné veci a cennosti ako aj majetok a vozidlá nesie riziko zodpovednosti ich majiteľ.
Užívateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené na majetku a za škody voči prevádzkovateľovi. Užívateľ zodpovedá aj za všetky škody spôsobené porušením zákazu fajčenia alebo manipulácie s ohňom, za škodu sa považuje aj znehodnotenie zariadenia a interiéru cigaretovým dymom. V prípade aktivácie požiarneho hlásiča sú za škodu považované aj všetky náklady spojené s požiarnym poplachom a výjazdom hasičov.
Za užívateľa, ktorý nie je právne spôsobilý, preberá zodpovednosť zákonný zástupca alebo objednávateľ.

Ceny
Ceny za ubytovanie a služby sú zverejnené na www stránke hostel.paddler.sk.

Platobné podmienky
Platby za ubytovanie a služby sa prijímajú v hotovosti alebo bankovým prevodom. Za ubytovanie sa platí 100% vopred, najneskôr v momente Check-In.

Vyhlásenie o ochrane súkromia
Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje, ktoré získava od ubytovaných hostí sú používané výlučne v zmysle zákonných predpisov.
V objekte a v jeho okolí môže byť umiestnený systém na sledovanie pohybu osôb, elektoronický zabezpečovací systém alebo iné systémy zamerané na ochranu osôb a majetku. Takéto systémy môžu v nevyhnutnej miere uchovávať záznamy.

Nefajčiarska prevádzka
Celý objekt je nefajčiarským zariadením. Fajčenie je zakázané aj na izbách, oknách, balkónoch a terasách. Pokuta za nedodržanie zákazu je 66 EUR.

Odpad
Je zakázané umiestňovať odpad mimo nádob alebo priestorov na to vyhradených. Je zakázané vyhadzovať odpad z okien alebo vhadzovať odpad do WC. Za odpad je považovaný aj ohorok z cigarety.
Kick back as you've got
we like nice things and we are ready to share them with you. It is important you and all others after you feel good here.

No smoking
All property and nearest surrounding is non smoking. Smoking is prohibited at rooms, windows and balconies too.

For smokers we have nice outdoor area ;)

Fine for illegal smoking is 66 EUR.

General conditions for accommodation and services in Paddler Hostel**
Version 20090620

Operation of hostel and conditions not described here are subject of applicable law valid in Slovakia.

Name of property: Paddler Hostel**
Additional departments: Paddler Club & Cafe


Operator:
PADDLER CLUB, s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava
Responsible representative: Branislav Turek

Accommodation standard: Hostel**

Customer is physical or juridical person who is placing reservation and order of accommodation or services or goods for self or for third party guest.

Guest is physical person or group of physical persons using accommodation, services of goods.

Accommodation
Single, double, triple and quad rooms, with independent bathroom with toilet
1 x 4-5-bed suite, with air conditioning and independent bathroom with toilet
1 x 3-bed Dorm with shower and toilet
Possibility of Camp & Bivak, caravan parking

Booking
Booking and orders are accepted via email, phone or the way described further at webpage hostel.paddler.sk
Booking is proforma order and it can be let open for necessary time period needed for confirmation, change or cancellation. Booking is not binding.

Order confirmation
Hostel is authorized to request proforma payment or deposit advance payment prior to order confirmation. Contract is valid after order confirmation from hostel or after proforma or deposit advance payment reaches cash or bank account of hostel within time.
Hostel is obligated to keep the rooms reserved by the customer available and to render the agreed services. The customer or guest is obligated to pay the applicable or agreed prices for rooms provided and for other services used.

Cancellation
Cancellation by the customer of the contract concluded with the hostel requires the operator’s written consent. If such is not given, then the 90% of price agreed in the contract must be paid even if the customer or guest does not avail himself of the contractual services. Cancellation must be written and confirmed latest 1 day prior to reserved services. If rooms are not used by the customer or guest, the hostel must apply credit for the income from renting the rooms to other parties and also for saved expenses.

Forfeiture
Not cancelled unused services or accommodation will forfeiture in advance of hostel.

Penalty
The contractual penalty are considered as follows:
- Cancellation fee or costs,
- Forfeiture of unused services,
- The penalty for smoking.
Under the Act VAT is no applicable to fines.

Agency
In case your reservation is made via agency, we accept agency as customer and you as guest. Agency is responsible for valid order. Hostel is not taking responsibility for agency failure.

Check in
Accommodation check in is possible from 14:00 until 22:00 at the date. Check in is possible also in agreed time even prior the date or hour.

Check out
Check out time is latest by 10:00 at the date. Check out overdue is charged with 50% of regular accommodation price if left by 15:00.

Accommodation and services ban
Hostel can ban guest's rights to use accommodation or services in case, guest harms the property or equipment, or user makes illegal manipulation (electrics, fire or else), or user violate the rules or law.
Hostel can restrict access to property, or to personal things or valuables of the guest especially when there is probable suspicion for ban of damage refund.

Night idle
22:00 - 6:00 accommodation part should be quiet.

Claims
We accept Check in claims within 30 minutes. All other claims should be addressed as soon as possible to reception.

Responsibility
Hostel is taking several actions leading to safety of guests. Hostel is not taking any responsibility for looses and damages related more or less to accommodation or services such as valuables. Guest is responsible for own valuables and things as well as for cars and things in it.
Guest is responsible for any damage on hostel property made by misuse, abuse, mean or accidental. Guest is responsible for any damage caused by omiting smoking ban or any manipulation with fire, smoking smell is also handled as a damage. Cigarette smoke can activate the fire alarm, guest is responsible for all costs related to fire alarm activation.
For legally irresponsible persons the responsibility taken by parent or customer.

Prices
Prices for accommodation and services are available at web page hostel.paddler.sk

Payment conditions
Payment for accommodation and services can be made in cash or wire transfer. Accommodation should be paid 100% in advance, latest by check in.

Privacy statement
We confirm, that any personal data are used only for legal purpose within law regulations.
In property and surroundings there can be installed watching system, electronic safety or alarm. System can be recording pictures or other safety data.

No smoking
All property and nearest surrounding is non smoking. Smoking is prohibited at rooms and balcony too. Smoking ban penalty is 66 EUR.

Littering
Littering is prohibited, garbage cans usage is mandatory. WC littering is prohibited too. Cigarette stub is littering too.

Article link | | [bry - 2010-10-07 00:00:00]
Info


Google +1
Support us on Google by clicking +1 here - podporte nás na Google kliknutím na +1 tu:FacebookPaddler Club
Program


Všetky podujatia
See all events
webworks © bryan