Page navigator: . Home . All about Paddler . Contacts . Kontakty pre zoznamy a vyhľadávače | Contacts for listings, catalogues and search engines

Paddler Hostel**
Ubytovanie v Bratislave
Booking
Hostel
Services
Rules
Prices
Location
Travel to us
How far is...
Reviews [Guestbook]

Paddler Club&Cafe
Program
Club&Cafe
Music
Kino
Slide and talk show
Kids

Rent a Boat
Požičovňa kajakov a kanoe
Rent a Boat

Kayak & Canoe Center
Centrum kajakovania a kanoistiky
River Tours
Young Paddlers
Services

Links to visit
Stránky, ktoré vás môžu zaujať
Bratislava
Hostels

All about Paddler
Kontakty a informácie o nás
Contacts
Opening hours
Work with us

Kontakt
)i( s.r.o.
Dunajska 39
811 08 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421-2-2060 2020
www.paddler.sk

booking: sorry, hostel is closed and bookings are not accepted

office: info@paddler.sk
Kontakty pre zoznamy a vyhľadávače
Contacts for listings, catalogues and search engines
Kontakty a informácie o nás s návodom pre prevádzkovateľov katalógových služieb, zoznamov a vyhľadávačov. [Dôležité informácie]

Skôr ako skopírujete naše údaje, dovoľte aby sme sa vám poďakovali za to, že prispievate k šíreniu plnohodnotných služieb.

Dovoľte, aby sme vás informovali o službe, ktorá z našich stránok automaticky spracuje aktuálne kontaktné informácie a zaktualizuje prípadné zmeny. Táto služba sa volá Open Graph Protocol a je poskytovaná bezplatne.

Zámerom tejto služby je prenášať aktuálne údaje a ich aktualizácie v reálnom čase.

Od kvality našich služieb sa odvíja aj kvalita vašich služieb, platí to samozrejme aj naopak. Preto k vašej kvalitnej práci prispievame.

Ako získať aktuálne informácie a ich zmeny?
The Open Graph Protocol je štandardizovaná xml štruktúra dát skrytých v záhlaví HTML kódu webovej stránky.

V zdrojovom kóde používame META tagy, v ktorých uvádzame názov, popis, aktuálnu adresu, kontakty, polohu GPS, titulný obrázok a ďalšie informácie. Správnym nastavením vašich aktualizačných automatických služieb viete tieto údaje kedykoľvek z našej stránky jednoznačne vyselektovať a uskutočniť tak zmeny akonáhle sa na našej strane zmení akýkoľvek údaj (napríklad telefón, adresa a podobne)

META tagy ukladáme vždy do zdrojového kódu HOME stránky, čiže indexu.

Príklad skrytej informácie o telefónnom čísle:
<meta property="og:phone_number" content="+421-2-20602020" />

Odporúčame, aby váš automatický skript vykonal porovnanie vašich dát s našimi údajmi aspoň raz za týždeň.

Veríme, že takýto spôsob čítania kontaktných údajov zvýši relevantnosť vašich databáz a poskytovaných informácií a predídeme tak zbytočným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť zverejňovaním neaktuálnych informácií.

Čo sa dá prečítať teraz? Klikni sem.

Na tomto linku sa dozviete viac o Open Graph Protocol
Contacts and company information for business listings, catalogues and search engines providers. [Important disclaimer included]

Before you start copying our data, we would like to thank you for this, it contributes to the spread of efficient services.

Let us inform you about the service, which is automatically processing current contact information and update of any changes on our site. This service is called Open Graph Protocol and is provided free of charge.

The aim of this service is transmitting accurate up to date data and updates in real time.

Your service quality is based on our service quality and opposite. Therefore we contribute your quality.

How to get updates and changes?
The Open Protocol Graph is a standardized XML data structure hidden in the header of HTML web pages.

In source code we use META tags, which indicate the name, description, current address, contacts, GPS position, image and further information. Correct settings of your automatic update service will parse these details at any time from our site, especially after we make any change (eg phone, address, etc.)

META tags are always stored inside the source code of HOME page called INDEX.

Example of hidden information on telephone number:
<meta property="og:phone_number" content="+421-2-20602020" />

We recommend that your script is executed periodically to compare your data with our data at least on weekly base.

We believe that this way of reading the contact data will increase the relevance of your databases and information provided, and we prevent any unnecessary misunderstandings which may arise from disclosure of outdated information.

What can you read now? Click here.

Click on this link to learn more about Open Graph Protocol

facebook share | [bry - 2011-03-28 00:00:00]


Info


Google +1
Support us on Google by clicking +1 here - podporte nás na Google kliknutím na +1 tu:FacebookPaddler Club
Program


Všetky podujatia
See all events
webworks © bryan